Første oljeselskap interessert

Fjerning og gjenvinning av plattformer

person av Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Skraping av gamle plattformer på Ekofisk-området har skapt nye arbeidsplasser både i Norge og i Europa. Hver eneste sommersesong fra 2005 til 2020 har det pågått fjerning av installasjoner på Ekofisk. I 2005 startet arbeidet med fjerning av overbygget på Ekofisktanken. Arbeidet varte til mai i 2007. Deretter sto de andre installasjonene på Ekofisk I som skulle fjernes, for tur - slik at til sammen 14 installasjoner har blitt fjernet fra Ekofisk-området.
— Fjerningen er i full gang. Foto: Kjetil Alsvik
© Norsk Oljemuseum

Mottaksanlegg i Vindafjord

I Norge var det et industriområde i Nedre Vats i Vindafjord kommune i Rogaland som ble opphoggingsplass for de utrangerte plattformene. Den 18. august 2005 sto Torhild Widvey (H) for den offisielle åpningen av AF Decoms mottaksanlegg som lå på samme sted som Norwegian Contractors i sin tid hadde bygd betongunderstell til plattformer. Området fikk nå en ny funksjon.

Et enstemmig kommunestyre i Vindafjord hadde til tross for protester fra beboere og bedrifter, miljøorganisasjoner og fylkeskommunen mot støy, giftutslipp i sjøen og rasering av kulturminner, godkjente reguleringsplanen. Ifølge ordfører Arne Bergsvåg (Sp) ønsket heller ikke kommunestyret at virksomheten skulle føre til utslipp av gift i fjorden, men hyppige kontroller og skjerpede krav til utslippsmengder, skulle sørge for at virksomheten ble drevet på en forsvarlig måte. «Men vi kan selvsagt aldri gardere oss 100 prosent», tok ordføreren forbehold om. For kommunestyret var det et tungtveiende argument at aktiviteten ville sysselsette om lag 150 personer over lang tid.[REMOVE]Fotnote: NTB, 19.12.2007, ”Vindafjord blir gravplass for oljeplattformer”.

Overbygg på Ekofisk-tanken først ut 2005–2008

Det første som skulle bringes til land for gjenvinning var ståloverbygningen på Ekofisktanken på om lag
26 000 tonn. 18 personer fra selskapet AF Decom var sysselsatt på Ekofisk-tanken fra våren 2005 med forberedende arbeider. I september ble arbeidet trappet opp, og over 40 personer fra selskapet var i sving offshore.

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Fjerningen er i full gang. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

De første gravemaskinene påmontert hydrauliske sakser kom på plass på Tanken i juni. Gravemaskinene «spiste opp» overbygningen og grovsorterte restene i konteinere. En slik operasjon var aldri tidligere utført til havs.

Hele 24 500 tonn oppkuttet materiale, det meste av stål, ble lastet på forsyningsbåter som fraktet det til mottaksanlegget på land. I Vats ble avfallet finsortert og videre bearbeidet og kontrollert før materialene ble transportert til omsmelting og deponering. Gjenvinningsgraden var på hele 98 prosent.[REMOVE]Fotnote: Pioner, nr. 3 2008.

Arbeidet med å fjerne overbygningen på Ekofisktanken offshore ble sluttført ved utgangen av 2007 mens landdisponeringen var ferdig i 2008. Da var til sammen 2800 konteinere fylt og sendt til land i 108 båtlaster. Deretter var det bare betongkonstruksjonen som ble stående igjen med 20-metersdekket og deler av 30-metersdekket synlig. En epoke i norsk oljehistorie var over og landskapet på Ekofisk var forandret for all framtid.

Riving av ni plattformer

Det var et nederlandsk firma – installasjon-, tungløft- og subseaaktøren Heerema Marine Contractors (HMC) som hadde hovedkontrakten med AF Decom Offshore som tilrettelegger før fjerning, og landdeponering i Vats etter fjerning. Kontrakten gjaldt fjerning av ni Ekofisk I-plattformer med opsjon på ytterligere fire plattformer. AF Decom hadde hovedkontrakten for fjerning av overbygget på Ekofisktanken.

Demonteringen som HMC tok seg av, gikk over flere år fra 2009 til 2014.[REMOVE]Fotnote: NTB, 18.06.2008, «Milliardavtale om fjerning av plattformer». Den femårige avtalen hadde en totalverdi på 1,2 milliarder kroner inklusive opsjoner.

Plattformfjerning på Edda i 2006

Første felt ut for fjerning av de lette strukturene i sluttdisponeringsprosjektet var flammetårnet, brua og brostøtten på Edda-feltet, 13 kilometer sørvest for Ekofisk.

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Kranfartøyet, Thialf, fra Heerema Marine Contractors har startet fjerningen av Edda. Foto: Ukjent/ConocoPhillips

Heerema Marine Contractors brukte «Thialf» – et av verdens største kranfartøy til denne operasjonen. Bare arbeidsdekket på «Thialf» er større enn to fotballbaner. Med over 260 mann om bord minner den om en stor, velorganisert maurtue med folk som jobber overalt mellom konteinere og tungt løfteutstyr. Det tyngste Edda-løftet på 750 tonn var nærmest å regne som en lettvekter for Thialf som har en krankapasitet på hele 14 000 tonn. «Det er viktig at vi nå høster erfaringer. Denne operasjonen var svært vellykket», var konklusjonen til ConocoPhillips’ prosjektleder Dag Roar Johansen.[REMOVE]Fotnote: NTB, 26.06.2009, “Skal fjerne Norges første plattformer”.

Hvert løft krevde unik planlegging og spesialtilpasning for å gjøre det sikkert og miljøvennlig. På Edda var det en spesiell utfordring å fjerne brostøtten. Et kutteverktøy, som skjærer med vann og sand under høyt trykk, ble ført ned på innsiden av strukturen. Der ble pælene kuttet 2,5 meter under havbunnen for å unngå å etterlate hindringer for framtidige brukere av havet. Det var knyttet stor spenning til kutteoperasjonen siden kutteutstyret krevde godt vær og fri tilgang til nødvendig dybde under sjøbunnen.

En annen kritisk operasjon var å løfte opp brostøtten og snu den 90 grader for å plassere den horisontalt på en lekter. Det ble montert en arbeidsplattform på toppen og nye løfteører, det vil si anordning til å feste vaiere i, ble sveiset fast. Særlig utfordrende var det å sette på et løfteøre nederst på det ene beinet. Dette ble gjort mens brostøtten hang i kranen. Når løfteøret var klart, ble det festet med kraftige vaiere til den andre kranen. Operasjonen ble avsluttet ved at begge kranene løftet samtidig i et såkalt tandemløft, snudde strukturen og la den på lekteren. Transporten til Vats i Rogaland startet etter at alle strukturene var festet til lekterdekket.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips Nordsjø-Pioner «Lette strukturer fjernes» August 2006.

Fjerning av lette strukturer sommeren 2007

Sommeren 2007 pågikk fire fjerningsprosjekter av lette strukturer i Ekofisk-området. Det startet i juni med fjerning av flammetårn, broer og brostøtter fra Albuskjell 1/6 A ved hjelp av kranfartøyet «Hermod». «Hermod» ruvet godt på havet. Det hadde en løftekapasitet på 8100 tonn, og mer enn 250 mann arbeidet om bord. Deretter ble flammetårn, gangbruer og brostøtter på søsterplattformen Albuskjell 2/4 F fjernet.

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Kranfartøyet, Thialf i full gang med fjerningen. Foto: Kjetil Alsvik

Den neste jobben var på Ekofisk-senteret hvor nordre flammetårn med tilhørende brostøtter og broer på nordsiden av 2/4 R skulle fjernes. Løfteprogrammet ble avsluttet med fjerning av lette strukturer på plattformen Cod 7/11 A. Alt stålet fra alle fjerningsoperasjonene ble fraktet på lektere inn til AF Decoms mottaksanlegg i Vats.[REMOVE]Fotnote: Pioner no. 5,  2007 «Fjerning av lette strukturer»

Pumpestasjoner på Teesside-rørledningen fjernes 2009–2010

Sommersesongen 2009 hadde gigantkranene på «Thialf» jobben med å fjerne utrangerte installasjoner og gangbruer i tilknytning til Ekofisk-tanken. Dermed hadde ikke tanken lenger forbindelse til resten av Ekofisk-senteret. Dessuten var tungløftfartøyet involvert i sikringsarbeid og fjerning av seksjoner etter kollisjonen på 2/4W i juni.

Søsterskipet «Hermod» avsluttet i september arbeidet med å fjerne overbygningen på de to pumpestasjonene på britisk sokkel langs oljerørledningen til Teesside 37/4 A og 36/22 A. Overbygningene ble tatt til land for gjenvinning. [REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 6, 2009, «Fjerning fortsetter neste sommer».

Sommeren 2010 var det største av de to tungløftfartøyene, «Thialf», engasjert i fjerning av understellene til de to pumpestasjonene. I forbindelse med begge disse oppdragene var «Thialf» innom opphoggingsstasjonen på Mekjarvik i Randaberg kommune noen dager. Her blei understellene delt i to. Den nedre delen ble brakt videre til mottaksanlegget i Vats på lekter, mens kranskipet selv tok den øvre halvparten til Vats.[REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 4, 2010. «Sluttdisponering Ekofisk I».

50 000 tonn plattformdeler til land i 2010 og 2011

Fra mai til august 2010 brakte kranfartøy hele 25 000 tonn med plattformdeler til Vats. Kranfartøyet «Hermod» losset i månedsskiftet juli/august for siste gang i Vats. Den siste lasten inneholdt de resterende modulene og halvparten av dekksrammen på Albuskjell 2/4 F. Plattformen var en av to på Albuskjell-feltet og var i drift fram til 1990. Understellet til 2/4 F ble fjernet i 2011.

«Hermod» var i aksjon på 2/7C (Edda) og 2/4 D (Vest-Ekofisk) for å utføre sikringsarbeid og gjøre forberedelser til fjerning av overbygg og plattformbein i henholdsvis 2011 og 2012. «Thialf» avsluttet arbeidet i slutten av august. Det siste løftet foregikk på Ekofisk-senteret, nærmere bestemt gjaldt det understellet til stigerørsplattformen 2/4 R.

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Kranfartøyet, Thialf, fra Heerema Marine Contractors har startet fjerningen av Edda. Foto: Kjetil Alsvik

Sommersesongen 2011 startet allerede midt i april. Da forlot tungløftfartøyet «Thialf» Åmøyfjorden ved Stavanger med kurs for Ekofisk. Fartøyet var i aktivitet til midten av august, og det ble i alt seks turer fram og tilbake mellom Vats og Ekofisk-området. Den totale mengden som ble fjernet denne sesongen var like stor som året før på om lag 25 000 tonn.

Det hele startet med sikringsarbeid (make safe) på Cod 7/11 A. Neste plattform var Edda 2/7 C, der det ble fjernet store og komplekse dekk. Fartøyet måtte gjøre to turer til miljøbasen i Vats med moduler som til sammen veide 11 000 tonn. Deretter fulgte fjerning av overbygningen på Vest Ekofisk 2/4 D, før turen gikk videre til Albuskjell 2/4 F. Her ble plattformbeina fjernet. På grunn av størrelsen ble understellet delt horisontalt i to deler offshore, før det ble brakt inn til Vats.

«Balder» og «Thialf» med nye tunge løft sommeren 2012

Sommersesongen 2012 var de to tungløftfartøyene «Balder» og «Thialf» igjen i aktivitet i Ekofisk-området.  «Balder» startet i begynnelsen av juni med klargjøring av understellene på Edda 2/7 C og Ekofisk 2/4 D (Vest-Ekofisk). I juli, etter levering av halve dekksrammen fra Edda i Vats gikk fartøyet offshore igjen og startet på fjerningen av overbygningen på Cod 7/11 A. I slutten av juli hadde «Balder» fjernet sju moduler fra Cod.

I august drev fartøyet sikringsarbeid (make safe) og fjernet lederør (conductors) på Albuskjell 1/6 A. «Balder» utførte oppdrag for andre kunder i slutten av måneden og returnerte til Cod 7/11 A i september for å fjerne de resterende delene av overbygningen.

Tungløftfartøyet «Thialf» var også på plass. Fartøyet mobiliserte i juli. Etter å ha løftet den gjenstående halve dekksrammen og øvre del av understellet fra Ekofisk 2/4 D inn på dekk, ble den nedre delen løftet fra sjøbunnen, transportert til land hengende i kranene og levert i Vats i slutten av måneden. Deretter returnerte fartøyet til 2/7 C Edda for å fjerne understellet, og 10. august var fartøyet tilbake i Vats for å avlevere den øvre delen. «Thialf» avsluttet sin løftesesong med å fjerne den nedre delen av Edda-understellet.

Sommeren 2013 – løftekampanjen i mål

Den nederste delen av understellet fra Albuskjell 1/6 A fikk æren av å avslutte sommersesongens løftekampanje i september 2013. Den siste av de ni avtalte installasjonene var da brakt i land. Tungløftfartøyet «Thialf» mobiliserte i slutten av august. Etter først å ha fjernet Cod-understellet gjenstod kun Albuskjell 1/6 A. Dette understellet var så stort at «Thialf» måtte ta det i to etapper. Siste leveransen i Vats fant sted 22. september. Tidligere på sommeren hadde overbygget til Albuskjell plattformen blitt brakt til land. I alt ble det fjernet rundt 25 000 tonn i dette året også.19

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Thialf i Vats med Ekofisk 2/4 P-understellet. Foto: Evy Lærdal/AF Decom

«Med årets fjernings kampanje når vi en viktig milepæl for selskapet, ettersom vi da har oppfylt vår forpliktelse overfor myndighetene om å fjerne de ni plattformene (37/4 A, 36/22 A, 2/4 R, 2/4P, 2/4 F, 2/4 D, 2/7 C, 7/11 A, 1/6 A) innen utgangen av 2013», uttalte ConocoPhillips’ prosjektleder Dag Roar Johansen.16 Ekofisk I var virkelig blitt historie – og de enkelte delene var gått til gjenvinning til nye formål.

Sesong åtte – 2014

I juli ble to boligmoduler fjernet fra 2/4 Q-plattformen på Ekofisk-senteret av Heerema Marine Contractors og brakt inn til anlegget i Vats for opphogging. Denne plattformen var i sin tid den første faste boligplattformen i Nordsjøen. Den var i bruk fra 1974, imponerende tredve år – riktignok med to omfattende utskiftninger av boligmodulene som skyldtes endrede arbeidsmiljøkrav.

I tillegg ble understellet til Ekofisk 2/4 S og brostøtten fjernet fra nordsiden av senteret. Statoil ledet dette oppdraget på vegne av Gassco som eide strukturene. ConocoPhillips bidro med teknisk bistand.

historie, 2005 – 2013, fjerning og gjennvinning av ekofisk plattformer,
Enorme mengder plattformdeler ble brakt inn til miljøbasen i Vats. Foto: Garth Hannum/ConocoPhillips

Det aller siste løftet i denne store kampanjen var broen mellom Tanken og plattformen Ekofisk 2/4 G (som ble stengt ned i 1998).  Også her bidro ConocoPhillips med assistanse til eiere operatøren BP.

Også dette året gikk aktivitetene som planlagt og med gode sikkerhetsresultater. «Utmerket samarbeid med driftsorganisasjonen på land og i havet, samt god oppfølging fra vårt eget team, er nøkkelen til en slik gjennomføring», sa Dag Roar Johansen, i et intervju med internmagasinet Pioner.

I løpet av åtte år var det blitt fjernet mer 130 000 tonn med stål fra feltet uten alvorlige hendelser for liv og helse – en helt unik operasjon! Planleggingen og fjerningen av plattformer og rørledninger fra Ekofisk-feltet er en teknisk og planmessig bragd på lik linje med de store utbyggingsprosjektene på hele den norske kontinentalsokkelen.

Men historien slutter ikke der. I perioden 2017 til 2021 ble dessuten plattformene Ekofisk 2/4 A, 2/4 H, 2/4 Q og 2/4 FTP fjernet – slik at antallet installasjoner som er borte er 14 stykker.

Første oljeselskap interessert
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 14. oktober 2022
© Norsk Oljemuseum
close Lukk