«Ocean Viking» borer første brønnFunnet som forandret Norge

Funn av gass og kondensat på Cod

person av Norsk Oljemuseum
På St. Hans aften 1968 slapp Phillips pressemeldingen om funn av kondensat og gass i blokk 7/11 – Cod. Funnet vakte stor oppmerksomhet i media. Dette var den tiende brønnen som ble boret på norsk sokkel. Inntil da var det bare Esso som hadde funnet spor av hydrokarboner på blokk 25/11.
— Cod 7/11 A. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I 1967 boret ikke Phillips noen brønner på norsk sokkel. Men i 1968 ville selskapet prøve lykken på nytt og betalte 15 000 kroner i lisensavgift.

Fra slutten av februar fram til midten av juni boret «Ocean Viking», på oppdrag for Phillips, første brønn på blokk 7/11. Brønnen lå på 78 meter vanndyp ned til 4000 meter under bakken og var den hittil dypeste på norsk sokkel, men det måtte bores flere brønner i strukturen før størrelsen kunne avgjøres. Både i Phillipsgruppen og hos norske myndigheter utløste funnet på strukturen, som fikk betegnelsen Cod (torsk), en rekke aktiviteter.

Regjeringen satte ned et eget utvalg – Cod-utvalget – for å drøfte hva som skulle gjøres med gassen, mens Phillips startet en forstudie for å undersøke ilandføringsmuligheter.

Siden «Ocean Viking» var «booket» av Petronordgruppen, ble «Ocean Traveler» leid for å bore de neste brønnene på Cod-strukturen. Også den andre brønnen var lovende. Den tredje brønnen viste imidlertid at strukturen var mindre enn forventet. Ilandføringsalternativene som ble utredet med rør til England, Sverige/Danmark eller Skottland viste seg å være for kostbare i forhold til størrelsen på funnet. Cod alene var ikke økonomisk drivverdig. Cod-komiteen slo i sin innstilling fast at Norskerenna var en hindring for ilandføring i Norge, men mente at det bare var snakk om år før rørleggingsteknologien mestret slike havdyp.

Hør NRK radio, 28. mars 1984[REMOVE]Fotnote: Programledere: Ole-Jacob KVINNSLAND og Ottar ODLAND.
Storfunn av olje i siste prøvebrønn.
Knut DÆHLIN (mv): Om turene til Sahara og Svalbard for å «lære».
Fredrik HAGEMANN (mv): Om da Jens Evensen, Gulnes og han selv kom til
til Mexico City og Gulnes alene – med tittelen førstesekretær – ble ført
til VIP-rommet på rød løper og etterpå invitert til den sojetiske
ambassade og dekorert med to ordener – mens Evensen og han måtte
stå i lang passkø.
Olav K. KRISTIANSEN (mv): Om det første oljefunn på COD-feltet 1968.
Spenningen på bristepunktet. Byråsjef Haga s telefon til statsråden.
Oljekontorets personale avbildet i HJEMMET. Utvalg for å undersøke
rørledningen til Norge, som ble oppløst etter et par dager.
Nils GULNES (mv): Om utlysing av en tilleggsrunde etter at oljeselskapene
var ferdige med arbeidsprogrammet med negativt resultat og begynte å
trekke seg ut. Etter ojefunnet på COD-feltet krav om statsdeltakelse.
Forhandlinger med ESSO. Resultat: 17 1/2% netto til staten.
Anders WAALE (mv): Om da han som representan for GULF forhandlet med
Oljekontoret og staten forlangte deltakelse i oljeboringen.
Knut DÆHLIN (mv) Om hvor usikker situasjonen fortonte seg for statens
representanter.
Olav K. KRISTIANSEN (mv) Om da PHILLIPS fant oljen på EKOFISK i 1969,
etter først å ha avskrevet den norske kontinentalsokkel som oljefelt.
Nils GULNES (mv): Om avisoverskriftene i januar/ februar 1970 om
«enorme» oljemengder på norsk kontinentalsokkel.
, Da oljen kom til oss. (Program 3) Storfunn i siste prøvebrønn

Hør også NRK radio, 27. november 1968[REMOVE]Fotnote: Andor BIRKELAND: Innledn., introduksjon og samtale.
Jørn HASLUND(informasjonssjef i oljeselskap): Om geologi, undersøkelser
av havbunnen i Nordsjøen. (7’00»)
Reportasje fra flyturen Sola – «Ocean Traveller» (boreplattformen i Nordsjøen)
med helikopter. Intervju med kapteinen (10’00»)
Reportasje fra boreplattformen «Ocean Traveller». Intervju med boremannskapene
(25’00»)
Intervju med Mr. Crap (amerikaner) (26’30»)
Ordfører Leif LARSEN, Stavanger: Om oljeboringens betydn. for arbeidsliv
og økonomi i Stavanger. (30’00»)
Ekspedisjonssjef Jens EVENSEN (form. i Statens oljeråd): Norsk lovgivning
om oljeboring i den norske sektor i Nordsjøen. Norsk oljepolitikk på lenger
sikt.
Siv.ing. Einar WATNE, Norsk Hydro: Om drivverdien av olje – og gassfunn i
Nordsjøen.
H.r.adv. Torvild ÅKVÅG: Behovet for naturgass på det norske marked.
Øk. risikomomenter. (42’00»)
Generaldirektør Johan B HOLTHE: Norsk Hydros engasjement i oljeboringen i
Nordsjøen.
Generaldirektør Vidkunn HVEDING, NVEV (Medl. av Energirådet): Gass som
energikilde.
Dick LEFLER: (Adm.dir. Esso Exploration Norway, på norsk):
Framtidsutsikter.
, Eventyr og virkelighet i Nordsjøen. Foran neste fase i oljeboringen

«Ocean Viking» borer første brønnFunnet som forandret Norge
Publisert 9. august 2017   •   Oppdatert 24. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk