Ekofisk 2/4 FTP

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 FTP (Field Terminal Platform) var en produksjons-plattform (senere bare stigerørsplattform) som var knyttet til Ekofisk 2/4 A med en 6", en 10" og en 20" rørledning og til Ekofisk 2/4 B med en 10", en 18" og en 22" rørledning.
Kjappe fakta:
 • Installert i 1972
 • Driftsstart var i 1974
 • Produksjonsplattform, senere kun stigerørsplattform
 • FTP var den aller første permanente prosess- og transportplattformen på norsk sokkel
 • FTP er en forkortelse for Field Terminal Platform
 • Avbemanning var 9. november 2001
 • Driftsstans var i 2013
 • Plattformen ble fjernet i løpet av årene 2017 til 2019
— Ekofisk 2/4 FTP. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen hadde broforbindelse til Ekofisk 2/4 Q i nord og Ekofisk 2/4 W i sør. I 1974, frem til Ekofisk 2/4 T kom i drift, ble oljen skipet fra to bøyelastere som var koblet til Ekofisk 2/4 FTP med 30 tommer tykke rørledninger (SBM1 og SBM2).

Ekofisk 2/4 FTP ble installert i 1972. Stålunderstellet ble bygget av Brown & Root i USA og dekksrammen av IHC Gusto Staalbouw i Nederland.  Løftene på Ekofisk 2/4 FTP ble gjort det samme året, med unntak av pumpene, som skulle sørge for at oljen ble transportert fra plattformen til to lastebøyer.

Ekofisk 2/4 FTP,
Understellet til "Ekofisk 2/4 FTP" slepes fra Brown & Root (Texas, USA) hvor det ble bygget, til Nordsjøen. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

På grunn av værforholdene ble slepet av pumpene, som var produsert i USA, holdt tilbake i Rotterdam i flere måneder. Først 18. juni ble de satt på plass og monteringen kunne begynne. Ferdigstillingen av pumpene pågikk resten av året, og ble delvis forsinket fordi broforbindelsen mellom Ekofisk 2/4 C og Ekofisk 2/4 T gjensto. Produksjonen startet i 1974. Plattformens oppgave var å prosessere olje og gass fra plattformene Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B og senere også Ekofisk 2/4 C.

I september 2001 ble kontrollrommet på Ekofisk 2/4 FTP avbemannet etter å ha vært døgnbemannet i 28 år. Alle nedstengingssignaler og sikkerhetssystemer ble lagt over til kontrollrommet på Ekofisk 2/4 J.

Plattformen hadde i mange år egen plattformledelse og bemanning på lik linje med andre installasjoner på Ekofisk-senteret. Ekofisk 2/4 FTP hadde også helikopterdekk som var i bruk i mange år.

Ekofisk 2/4 FTP var en prosessplattform med to produksjonstog og tretrinnsseparasjon. Det var i alt åtte separatorer som ivaretok produksjonen fra Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 B, Ekofisk 2/4 C og Vest Ekofisk 2/4 D. Det var vannutskillingsanlegg og to gasskompressorer som komprimerte gassen og sendte den videre, først til Ekofisk 2/4 C, hvor den ble innsprøytet i reservoaret, og senere til Ekofisk 2/4 T da den kom i drift.

Ekofisk 2/4 FTP,
Kontrollpanel for turbinene, fra General Electric, på Ekofisk 2/4 FTP. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Produksjonen som gikk gjennom Ekofisk 2/4 FTP var på det meste ca. 420 000 fat per døgn. Ekofisk 2/4 FTP var fra 2001 å betrakte som en stigerørsplattform med fire rørledninger for produksjon fra Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B samt strømleveranser til Ekofisk 2/4 W og Ekofisk 2/4 A. Drift av FTP ble stengt ned i 2013.

Prosessanlegget om bord besto av tre trinnsseparasjon:

 1. trinn separasjon: Tre stk 3-faseseparator for olje, vann og gass (18,3 x 3,3 meter)
 2.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)
 3.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)

Testseparasjon: To stk. 3-faseseparatorer etter hverandre (9,1 x 2,1 meter)

Søndre flammetårn på Ekofisk-komplekset ble bygget for å kunne brenne av gassen fra Ekofisk 2/4 FTP. Gassen ble senere komprimert og sendt til Ekofisk 2/4 C og innsprøytet i reservoaret. I 1989 ble en vanninnsprøytingsmodul plassert på den ene brostøtten (BS1) til flammetårnet. BS1 fikk da navnet Ekofisk 2/4 W.

I 2017 og 2018 ble det arbeidet med fjerning av Ekofisk 2/4 FTP.

Publisert 11. oktober 2018   •   Oppdatert 2. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Vanninsprøyting for økt utvinning

person Av Gunleiv Hadland og Björn Lindberg
Vanninnsprøyting (også kalt vanninjeksjon) er et mulig tiltak for å få en høyere utvinningsgrad fra et oljereservoar (på engelsk kalles tiltak for økt utvinning Improved Oil Recovery – IOR). Vanninnsprøyting er mye brukt fordi vann ofte er tilgjengelig, billig og finnes i store mengder. Offshore brukes sjøvann som vanligvis renses før det pumpes inn.
— Vanninnsprøytingsplattformen Eldfisk 2/7E. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

I estimater for reserver gis det ett tall for opprinnelig tilstedeværende olje, og ett for opprinnelig utvinnbar olje. Som regel er mengden opprinnelig tilstedeværende et relativt statisk tall, mens mengden utvinnbar olje kan endre seg over feltets levetid. Ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi kan man øke andelen utvinnbar olje, eller utvinningsgraden. [REMOVE]Fotnote: https://www.npd.no/fakta/publikasjoner/rapporter/ressursrapporter/ressursrapport-2017/teknisk-potensial-enda-mer-a-hente/

Vanninsprøyting for økt utvinning,
Arbeid med klargjøring av Ekofisk 2/4 K før vanninnsprøytning kan starte. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje fra felt på norsk sokkel er i underkant av 50 prosent, med en målsetting om at den skal økes ytterligere. For reservoarer med særlig gode egenskaper kan utvinningsgraden for olje komme opp mot 70 prosent, mens gass ofte har enda høyere utvinningsgrad. Til sammenligning har anslaget for Ekofisks utvinningsgrad økt fra opprinnelig 17 prosent i 1972 til over 50 prosent per 2019, og med 1 134 millioner Sm³ tilstedeværende olje vil hver øket prosent utvinningsgrad gi enorme verdier. 

Ettersom utvinning av olje foregår, vil blant annet trykket i reservoaret gå ned. Når vanninnsprøyting tas i bruk pumpes store mengder vann under oljefor å øke trykket i reservoaretPrinsippet er at vannet presser oljen framfor seg, og bidrar til å holde oppe oljeproduksjonen. Vann er tyngre enn olje, så den beste effekten av vanninnsprøyting får man ved å pumpe inn vannet under oljen. Vannet fortrenger oljen samtidig som det bidrar til økning av trykket i reservoaret. Det økte trykket vil i sin tur føre til økt produksjon. Vanninnsprøyting har i flere tilfeller gitt en vesentlig økning i utvinningsgrad i forhold til det som opprinnelig ble estimert. 

Effekten av vanninnsprøyting avhenger av forhold i reservoaret, som vannkvalitet, bergartsegenskaper, temperatur og trykk. Det er ikke alltid enkelt å forutsi hvilken effekt vanninjeksjon vil ha i et reservoar, og man har flere ganger fått seg overraskelser etter å ha startet med vanninjeksjon. 

historie, 2002, nytt forskningsenter for økt oljeutvinning,
Vanninnsprøyting i Tor-formasjonen i sørlig sektor.

Ved et tidspunkt vil kostnadene ved utvinning bli for store, og produksjonen på feltet stenges nedDette avhenger av forholdet mellom oljepris og operasjonskostnader og flere ganger har opprinnelige nedstengningstidspunkter blitt skjøvet ut i tid. 

Alle reservoarbergarter er porøse, det vil si  at det er små hulrom i bergarten som kan fylles med olje, gass og vann. Kalkstein er porøs, og kan inneholde store mengder olje og gass, men gjennomstrømningsevnen (permeabiliteten) er lav.  

Kalkreservoarer og vanninnsprøyting

Kritt, som er en variant av kalkstein, er som bergart kjennetegnet ved at den er myk akkurat som tavlekritt. Generelt kjennetegnes kalkstein av å ha dårlige produksjonsegenskaper og dermed relativt lav utvinningsgrad.[REMOVE]Fotnote: Faktahefte 2005 Norsk petroleumsverksemds. 42.    Kritt kan være veldig porøst og kan inneholde mye olje og gass, men gjennomstrømningsevnen er ofte lav. Det tar derfor lang tid å utvinne olje og gass fra et reservoar av kalkstein.[REMOVE]Fotnote: https://www.npd.no/fakta/nyheter/generelle-nyheter/2011/Ekofisk-fyller-40/Forskningsprogrammet Joint Chalk Research (JCR) ble etablert i 1980 av Oljedirektoratet og den danske Energistyrelsen, sammen med rettighetshaverne til krittfelt i Nordsjøen. Fokus skulle være problemstillinger og utfordringer rundt krittreservoarer med mål om å øke utvinningen.[REMOVE]Fotnote: Kristin Henanger Haugen: Lenge leve kritt, Norsk sokkel nr.1 2004. s. 23. 

Vanninsprøyting for økt utvinning,
Lars Takla og Wiggo Holm med IOR-prisen i 2000. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

I tillegg til vanninjeksjon gir kompaksjonen (bergarten presses sammen som følge av at store mengder olje produseres) av de myke krittbergartene trykkøkning og dermed ekstra driv til dreneringen av feltet. Men etter hvert vil trykket synke slik at produksjon, utelukkende ved hjelp av trykkstøtte, blir vanskeligere. Studier har vist at høy reservoartemperatur har gitt gode forhold for injeksjon av sjøvann.

Kalkstein er lett oppløselig, til forskjell fra bergarter som gneis og granitt.  Overalt i verden der det er kalkstein, løser mineralet seg lett opp.  CO2 i vann gjør vannet surt og løser opp mineralene i kalkstein.[REMOVE]Fotnote: https://titan.uio.no/node/2324Ved injeksjon av vann i kalksteinreservoarer vil det skje en grad av oppløsning av kalksteinen, og dette kan bidra til innsynkning av havbunnen. 

Publisert 15. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk