Olje- og gass-veteranen Knut Åm

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Knut Åm er kjent for å ha gjort en særlig innsats i Phillips Petroleum Company. I 2014 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for blant annet dette.
— Knut Åm ved kontorpulten i 1993. Foto: Dag Myrestrand/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Interesse for geologi 

Knut Åm ble født i Årdal i Sogn i 1944, og vokste deretter opp i Oppdal og Volda/Ørsta. Den skoleflinke gutten valgte å utdanne seg som bergingeniør ved NTH i Trondheim, og ble i 1967 uteksaminert med toppkarakteren 1,2 og innstilling til Kongen.  

Den første jobben var ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Trondheim, hvor han arbeidet og forsket i seks år. En av oppgavene var å tolke aeromagnetiske målinger, det vil si målinger av magnetisme i berggrunnen under havbunnen gjort fra fly. Undersøkelsen gir verdifull informasjon om geologien i området og muligheter for å finne olje og gassI flere publikasjoner beskrev han store sedimentbasseng i Skagerak, Norskehavet og Barentshavet.  

I 1974 kom han til Oljedirektoratet i Stavanger og ble seksjonssjef i Ressursavdelingen og sjefingeniør i sikkerhetsavdelingen. fulgte tre år i Statoil, hvor han var Statoils første forsknings- og utviklingsdirektør. Åm var blant annet formann i styret for forskningsprogrammet «Sikkerhet på Sokkelen» – et arbeid som ledet frem til en Stortingsproposisjon og et større forskningsprogram.  

Inn i Phillipskulturen 

olje og gassveteran knut åm,
Hovedkontoret til ConocoPhillips i Bartlesville, Oklahoma. Foto: ConocoPhillips

I 1982 fikk han jobb i Phillips Petroleum Company og ble ganske raskt sendt til hovedkontoret i Bartlesville, Oklahoma for å lære oljeselskapet og kulturen å kjenne. Etter ett år i USA kom han tilbake til Phillips i Tananger og ble i 1985 den første norske Offshore Manager for Ekofisk-området med ansvar for 23 plattformer.  

I denne perioden ble både det store vanninnsprøytingsprosjektet og det store oppjekkingsprosjektet gjennomført noe som førte til utvidet levetid og en kraftig økning i beregnede reserver i Ekofisk-området. Dette skjedde i vanskelige tider med lav oljepris og behov for innsparingstiltak og med betydelige økonomiske utfordringer.  

Ikke nok med dette. Fra 1985 til 1990 underviste han og var professor II i anvendt geofysikk ved Universitetet i Bergen. 

Første nordmann som administrerende direktør 

Knut åm,
Knut Åm ved kontorpulten i 1993. Foto: Dag Myrestrand/ConocoPhillips

I 1988 reiste han til Odessa i Texas som sjef for Permian og San Juan Basins i tre år. I 1991 kom han tilbake til Norge og overtok som første nordmann stillingen som president og administrerende direktør for Philips Petroleum, Norge. Han ble dermed leder for 3000 ansatte på Ekofisk, i Tananger, Oslo, Teesside og Emden. På denne tiden ble det planlagt ny utbygging på Ekofisk og fremtidig utfasing og riving av gamle plattformer.[REMOVE]Fotnote: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/felles-og-leiing/brev-og-artiklar/fm-tale-til-knut-am.pdf 

I 1996 var Knut Åm tilbake i Bartlesville – denne gangen som visepresident og sjef for all leting og produksjon i selskapet. Denne stillingen hadde han til han gikk av med pensjon i USA i 1999. 

Verv og utvalg 

Arbeidet stoppet likevel ikke der. I perioden 1999 til 2007 satt han blant annet i styret i Statoil.  Mange flere verv kan nevnes. Han har vært president i Norsk Geologiråd, President i Norsk Petroleumsforening, styreformann i Oljeindustriens Landsforening og formann i arrangementskomiteen for ONS 1996. Han har vært styreformann i Christian Michelsen Research og styreformann i Hitec ASA og formann i Norges Tekniske Vitenskapsakademis Industrielle Råd. Han har sittet i styret til flere teknologiselskaper. 

Det må også nevnes at Knut Åm ledet det OED-oppnevnte Utvinningsutvalget som i september 2010 la frem en rapport med 44 konkrete tiltak for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel, også kalt Åm-utvalget. 

Åm har blitt karakterisert for gjennom sitt arbeid og mange verv å vise både kompetanse, skaperevne, pågangsmot og evne til å takle både nasjonen Norge sine behov, næringen sine behov og de tilsattes behov, ikke minst når det gjaldt arbeidsmiljø og sikkerhet i en krevende og risikofylt næring til havs. 

Optimistisk pensjonist 

Som pensjonist er Knut Åm optimist – også på klimaets vegne. «Eg er svært oppteken av naturen, men eg meiner òg at vi skal hente ut dei ressursane naturen har gitt oss. Noreg kan ha ei lang og god framtid innan olje- og gassnæringa dersom folk framsnakkar næringa meir. Leiting etter nye førekomstar er viktig, men vi bør òg få til langt betre utvinngsgrad frå både eksisterande og nye felt på norsk sokkel», sa veteranen Knut Åm til bladet Otium i 2016. 

«I livet kan du sjølvsagt konsentrere deg om det negative. Då vert alt berre trasig. Eg trur at du vert eit langt lukkelegare menneske om du heller ser etter det positive i livet. Dette kallar eg for sjølvmotivering. Det treng vi meir av innan energisektoren.»[REMOVE]Fotnote: https://api.optimum.no/sites/default/files/PDF/optimum-magasinet-2016.pdf 

Publisert 29. august 2019   •   Oppdatert 16. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk